MŠ Magnitogorská

Platby

Stravné i školné se hradí společně na níže uvedený účet školy, vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce bankovním převodem, pod jedním variabilním symbolem.

Číslo účtu školy 292265309/0800.

Případně po dohodě s ředitelkou školy lze domluvit úhradu jiným způsobem.

V případě, že se vyskytnou okolnosti, pro které nebude možné platbu uhradit v řádném termínu, kontaktujte hospodářku školy, která s vámi domluví náhradní termín.

Výše školného pro školní rok 2022/2023 je 1225,- Kč.

Školné nehradí rodiče dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní docházky. Rodiče, kteří jsou v hmotné nouzi, mohou požádat ředitelku školy o prominutí školného.

Stanovení výše a pravidel úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

Záloha na stravné

Stravné se platí formou měsíčních záloh.  Výše zálohy je 990,- Kč. Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku.

Variabilní symbol pro platbu obdržíte na třídách od paní učitelek.