MŠ Magnitogorská

Platby

Stravné i školné se hradí společně na níže uvedený účet školy, vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce bankovním převodem, pod jedním variabilním symbolem.

Číslo účtu školy 292265309/0800.

Případně po dohodě s ředitelkou školy lze domluvit úhradu jiným způsobem.

V případě, že se vyskytnou okolnosti, pro které nebude možné platbu uhradit v řádném termínu, kontaktujte hospodářku školy, která s vámi domluví náhradní termín.

Výše školného pro školní rok 2019/2020 je 1600 Kč.

Školné nehradí rodiče dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní docházky. Rodiče, kteří jsou v hmotné nouzi, mohou požádat ředitelku školy o prominutí školného.

Stanovení výše a pravidel úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Záloha na stravné

Stravné se platí formou měsíčních záloh. Výše zálohy je 760 Kč. Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku.

Variabilní symbol pro platbu obdržíte na třídách od paní učitelek.