MŠ Magnitogorská

Aktuality z naší školky

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v prosinci 2020

Pastelka

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU?

19. ledna
(úterý)

Preventivní program „Zdravé zoubky“

pro třídy Lišky a Sovy

20. ledna
(středa)

Program „Zdravá svačinka hrou“

pro třídu Sovy

26. ledna
(úterý)

Malá technická univerzita – Stavitel mostů

pro třídy Lišky a Sovy

27. ledna
(středa)

Koncert „Za poznáním tajů hudby s princeznami“ od dua Beautiful Strings

pro třídy Ježci a Veverky

Pastelka

OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

PRAVIDLA OCHRANY ZDRAVÍ V MŠ MAGNITOGORSKÁ

č.j. 02/20/21/Ř

V Praze, 11. 9. 2020

 

S platností od 11. 9. 2020 stanovuji tato pravidla k ochraně bezpečnosti a zdraví:

I. VSTUP DO ŠKOLY

I/1) Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest.

I/2) Při příchodu dítěte bude proveden pověřeným zaměstnancem školy ranní filtr, případně namátkově změřena teplota

I/3) Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

I/4) S dítětem se v budově školy smí pohybovat pouze 1 dospělá osoba/starší sourozenec.

I/5) Dospělé osoby si po vstupu do prostor školy ošetří ruce desinfekcí, až poté pokračují s dítětem do šatny.

I/6) Doprovázející osoby se v prostorách školy zdržují pouze po nezbytně nutnou dobu, poté prostory školy ihned opustí.

I/7) Doprovázející osoby dbají pokynů zaměstnanců školy pověřených vykonáváním zdravotního a hygienického filtru a zodpovědných za dodržování nastavených pravidel.

 

II ZÁKAZ PŘINÁŠENÍ PŘEDMĚTŮ A POTRAVIN Z DOMOVA

II/1) Do školy nelze do odvolání přinášet hračky, knihy a potraviny z domova.

II/2) Je zakázáno ponechávat v objektu školy dětské dopravní prostředky, kočárky atp.

Výjimka (na hračky) se vztahuje na děti z 1. tříd – hračky je možné donést za dodržení stanovených pravidel (viz. třídní schůzka před zahájením školního roku) a na děti, které se ze zdravotních důvodů stravují v mimořádném dietním režimu (potvrzení od lékaře).

II/3) Oblečení a textilie, které děti v MŠ používají (pyžamka, převlečení do herny, předškoláci odpočinkové polštářky apod.) si děti odnášejí pravidelně jednou týdně (v pátek či jiný poslední den docházky dítěte v týdnu) domů na vyprání.

 

III. ZAJIŠTĚNÍ HYGIENY DĚTÍ

III/1) Děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, pokud nebude nařízeno jinak.

III/2) Hygiena rukou u dětí bude zajištěna dostatečně dlouhým mytím rukou vodou a běžně používaným tekutým mýdlem.

III/3) K ošetření pokožky rukou po mytí jsou k dispozici dětské krémy.

 

IV OSTATNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

IV/1) Aktivity a vzdělávání budeme organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu mateřské školy

IV/2) Podle počasí bude rozcházení dětí organizované převážně ze školní zahrady.

IV/3) Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou.

IV/4) Prostory MŠ budou často větrány

IV/5) Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ (nábytek, hračky, pomůcky, …).

IV/6) Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, vodovodní baterie, WC, podlahy, zábradlí, stoly, spínače světla, apod.)

IV/7) Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.

IV/8) Při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů používají zaměstnanci jednorázové rukavice.

 

V. STRAVOVÁNÍ

V/1) Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.

V/2) Před každým stravováním si děti umyjí důkladně ruce pod dohledem pedagoga, asistentky nebo jiného pracovníka školy

V/3) Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát příbory.  Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a jeho podávání budou používat jednorázové rukavice.

V/4) Pitný režim ve třídě i na školní zahradě je zajištěn systémem jednorázového používání kelímků.

V/5) Instalované zahradní pítko se nebude do odvolání používat.

 

VI POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ PROJEVŮ ONEMOCNĚNÍ

VI/1) Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne

VI/2) Zákonný zástupce bude kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

VI/3) Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu

Bc. Jitka Krupičková
ředitelka školy

Pastelka

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Dovolujeme si upozornit rodiče všech dětí na doporučující materiál od MŠMT pod názvem Desatero pro rodiče dětí školního věku, který vypracovala skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe. Dozvíte se v něm přehled všech základních dovedností, které by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Materiál naleznete v příloze na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.

Pastelka