MŠ Magnitogorská

Aktuality z naší školky

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a zálohy na stravné ve školním roce 2020-2021

Pastelka

FESTIVAL M3 – MŠ MAGNITOGORSKÁ

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci červenci 2020

Pastelka

UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 6. 2020

Vážení rodiče,

níže naleznete upřesnění a připomenutí režimových a organizačních opatření ze dne 25. 5. 2020.

Děkujeme Vám za vzájemnou solidaritu a zodpovědný přístup. Děti jsou moc šikovné a připravené vzorně pečovat o hygienu, děkujeme za spolupráci!

Od 1. června

  • trvá provoz v mimořádném režimu
  • provozní doba školy 7.00 – 16.30 hod.
  • rodiče nahlásí docházku dítěte vždy do středy týdne předchozího, škola během čtvrtka kontaktuje rodiče pro její potvrzení – viz opatření z 25. 5. 2020
  • rodičům, kteří do 3. 6. 2020 nahlásí konkrétní počet dní docházky dítěte v měsíci červnu, bude účtováno školné dle rozpisu podle opatření platného od 25. 5. 2020, v ostatních případech bude účtována obvyklá měsíční částka
  • kromě upravené provozní doby zůstávají nadále platná opatření ze dne 25. 5. 2020

 

Bc. Jitka Krupičková
ředitelka školy

Pastelka

Organizační zajištění provozu mateřské školy v souladu s metodickým doporučením MŠMT, organizačními, technickými a personálními možnostmi MŠ Praha 10, Magnitogorská 14/1430 v mimořádném režimu

Tato opatření jsou platná od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 a v případě změny vývoje situace nebo změny podmínek pro výkon činnosti školy mohou být upravena či doplněna.

 

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 bude škola otevřena v mimořádném provozu pro děti rodičů, kteří potřebují nastoupit do práce a nemají možnost zajistit péči o dítě jiným způsobem. Důvodem je silné personální oslabení školy a nutnost zajištění a splnění požadavků bezpečnostních a hygienických parametrů v souladu s metodikou mateřským školám určenou. V mimořádném režimu a za současných podmínek není možné zajistit docházku všech dětí potřebných rodičů bez Vaší spolupráce, vzájemného pochopení, zodpovědného přístupu a potřebné rodičovské kolegiality. Prosíme Vás proto o uvážlivé a zodpovědné rozhodování.

Upozorňuji předem na skutečnost, že chod školy v mimořádném režimu může být zejména pro děti náročný – kolektivy dětí, pedagogický personál, třídy i značky mohou být jiné, než na které jsou děti zvyklé, odlišné od stavu před uzavřením školy a budou zcela podřízené zajištění bezpečnostních a hygienických požadavků.  Početně omezené kolektivy dětí se nebudou setkávat a budou se pohybovat pouze ve vymezeném prostoru, včetně prostoru školní zahrady. Z hygienických důvodů budou omezeny i běžně realizované aktivity.

Pevně věřím, že následující období spojené s vysokými a mimořádnými nároky se nám podaří společnými silami zvládnout, i přes snížený komfort všech zúčastněných.

 

1. Provoz školy

Provoz školy bude probíhat v pavilonech B a D (vstupní vestibul blíže k NC Eden). Provozní doba školy je PO – PÁ: 7:30 – 16:30 hod.

1) Rodičům, kteří dítě z docházky v měsících květnu a červnu odhlásí, bude školné
(v případě, že se na ně úplata školného vztahuje) na základě Rozhodnutí ředitelky ze dne 6. 5. 2020 prominuto.

2) V případě, že bude dítě školu navštěvovat, činí úplata za měsíc květen poměrnou část, tj. 400 Kč.

3) Platba školného za měsíc červen činí standardně 1 600 Kč.

V případě, že rodiče škole předem oznámí, že dítě bude docházet v červnu pouze omezený počet dní (není nutné, aby po sobě následovaly), bude školné individuálně upraveno, a to tímto způsobem:

Docházka do 6 pracovních dní: 400 Kč

Docházka do 11 pracovních dní: 800 Kč

Docházka do 16 pracovních dní: 1 200 Kč

Docházka do 22 pracovních dní: 1 600 Kč

Nahlášení individuální výše školného je nutno provést nejpozději do 3. června 2020.

 

2. Přebírání a předávání dětí:

a) Zákonný zástupce předá dítě pracovníkovi školy u vstupních dveří do vestibulu pavilonu B/D (vstup blíže k NC Eden) – tzn., NEBUDE VSTUPOVAT DO PROSTOR ŠKOLY. Je třeba počítat s tím, že tento proces může zabrat delší časový prostor. Pedagogický dozor zajistí převlečení dítěte, umytí a dezinfekci rukou a předá jej do třídy.

b) Při předání dítěte odevzdá zákonný zástupce každý den vyplněný a podepsaný formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.“ Formulář najdete pod odkazem níže v textu a na webu školy. Potřebné dokumenty je též možné po telefonické domluvě vyzvednout do 22. 5. ve škole.

c) V době platnosti tohoto opatření je pro scházení dětí upraveno časové rozmezí na dobu 7:30 – 8:30 hod.

d) Vyzvedávání dětí po obědě bude probíhat v čase 12:10 – 12:30 hod. Odpoledne pak od 15:15 – 16:30 hod. Předání dítěte zákonnému zástupci proběhne opět před vestibulem školy obdobným způsobem jako ranní příchod. I zde je nutné počítat s časovou prodlevou. Pracovník školy zajistí převlečení dítěte a předá je zákonnému zástupci. Případné znečištěné oblečení, bude rodičům předáno při vyzvednutí dítěte.

Prosíme o respektování výše uvedených časů příchodů a vyzvedávání dětí a upozorňujeme na nutnost počítat s časovou prodlevou při předávání dětí.

 

3. První příchod do MŠ

a) DOKUMENTY

Pro urychlení prvního příchodu dětí do MŠ je vhodné mít již připravené a podepsané dokumenty: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, ke stažení ZDE  a Potvrzení o seznámení s organizačním zajištěním provozu MŠ Praha 10, Magnitogorská 14/1430“, ke stažení ZDE, které zákonní zástupci předají pracovníkovi školy.Bez těchto dokumentů nebude přítomnost dítěte v mateřské škole možná.

b) OBLEČENÍ

Z hygienických důvodů bude veškeré oblečení, které měly děti v MŠ před jejím uzavřením zákonným zástupcům předáno k vyprání a vyžehlení (každé dítě má připravené zabalené u třídních učitelek). DÍTĚTI DONESTE PŘIPRAVENÉ VYPRANÉ A VYŽEHLENÉ OBLEČENÍ – náhradní převlečení do třídy a oblečení na pobyt venku. VEŠKERÉ OBLEČENÍ DÍTĚTI PODEPIŠTE. V případě potřeby je možné v týdnu od 18. 5. 2020 po telefonické domluvě oblečení vyzvednout (797 970 309).

Veškeré oblečení, tedy i oblečení, ve kterém dítě do MŠ přijde, musí být řádně označené (textilní fix, dobře přilnavá! textilní náplast, vyšití) JMÉNEM a PRVNÍM PÍSMENEM PŘÍJMENÍ. Neoznačené oblečení zvyšuje riziko jeho případné záměny a zhoršení hygienických podmínek. Bez označeného oblečení nebude přítomnost dítěte v mateřské škole možná.

Každý den si děti přinesou viditelně podepsanou igelitovou tašku, do které si uloží oblečení k odnesení domů (rozcházet se budou děti ze zahrady).

PO DOBU MIMOŘÁDNÉHO REŽIMU PLATÍ ZÁKAZ PŘINÁŠENÍ VĚCÍ, HRAČEK ČI POTRAVIN DO MŠ.

 

c) KOMUNIKACE SE ŠKOLOU PŘED PŘÍCHODEM DÍTĚTE

Škola je v mimořádném režimu schopna zajistit provoz ve čtyřech třídách se sníženým počtem dětí, a to POUZE V PŘÍPADĚ MAXIMÁLNÍ SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI. V této věci jste byli ve většině případů školou kontaktováni a upozorněni na úskalí, která je třeba pro umožnění docházky dětí všech rodičů, kteří potřebují nastoupit do práce a nemají možnost zajistit péči o dítě jiným způsobem, respektovat a s ohledem na ně maximálně spolupracovat. Z uvedených důvodů NENÍ MOŽNÉ PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE BEZ PŘEDCHOZÍ KOMUNIKACE SE ŠKOLOU dle následujících pokynů:

1) Docházka dětí v týdnu 25. 5. 2020 – 29. 5. 2020

je zajištěna pro děti rodičů, kteří pracují a nemají možnost zajistit péči o dítě jiným způsobem. Případné změny oznamte nejpozději do středy 20. 5. 2020 prostřednictvím telefonu do kanceláře školy (603 173 398) nebo na mail zastupkyne@msmagnitogorska.cz.

2) Docházka dětí v následujících týdnech

Pro docházku a zajištění provozu v následujících obdobích je nezbytné dodržení níže uvedeného postupu:

a) Rodiče nejpozději do středy předchozího týdne oznámí škole docházku dítěte v týdnu následujícím. Pro usnadnění a urychlení komunikace a potřebu případných nutných úprav uvedou dny, ve kterých jsou schopni v daném týdnu zajistit péči o dítě jiným způsobem (Počet dětí potřebných pracujících rodičů převyšuje současné kapacitní možnosti školy. Individuálně jsme spolu komunikovali o případném režimu „střídavé docházky“.)
b) Škola následně provede kontrolu počtu dětí k docházce nahlášených, soulad s metodickými požadavky a možnostmi školy.
c) Škola bude kontaktovat zákonné zástupce k potvrzení (případné dohodě o úpravě) docházky dítěte.

 

4. Postup při předání dítěte

Každý den při předávání dítěte do MŠ bude dítěti změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Při naměřené hodnotě 37,0°C – 37,2°C bude dítě přijato a po 30 minutách bude provedeno kontrolní měření. Pokud teplota neklesne pod hranici 37°C nebo se zvýší, budou zákonní zástupci vyzváni k neprodlenému vyzvednutí dítěte.

Žádáme rodiče, aby důsledně sledovali změny zdravotního stavu svých dětí.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit je do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s výzvou k okamžitému vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak třeba umístit do jiné místnosti nebo změnit místo na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Pro návrat dítěte do kolektivu je třeba doložit potvrzení od lékaře. Totéž platí pro případ výskytu výše uvedených příznaků u zaměstnance školy.

Z tohoto důvodu zajistí zákonný zástupce dvě čisté podepsané roušky v čistém a jménem označeném igelitovém obalu, kterou bude mít dítě uloženou ve své šatní skříňce.

Rodiče dítěte, které v době od 25. 5. 2020 navštíví mateřskou školu jsou povinni při jakékoli změně zdravotního stavu dítěte neprodleně informovat mateřskou školu.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou,
např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

5. Ochranné pomůcky

Ve škole i na školní zahradě děti roušky nepoužívají. Jejich případné použití se vztahuje na situaci uvedenou v bodě 4. Pedagogičtí pracovníci používají ochranné prostředky dle individuální potřeby.

 

6. Stravování

je zajištěno běžným způsobem s ohledem na zvýšená hygienická opatření.

 

7. Zajištění hygieny
a) Prostory MŠ budou denně v souladu s metodickým pokynem MŠMT ošetřovány.
b) Veškeré aktivity a organizace jednotlivých činností budou uzpůsobeny tak, aby byly v souladu s metodickými pokyny.
c) Děti, které mají kašel, rýmu a příznaky nemoci, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

 

8. Organizace pobytu dětí v MŠ

Děti budou docházet do stále stejné třídy a stejného kolektivu, přičemž třída ani kolektiv nemusí být totožný s původní třídou a kolektivem před uzavřením MŠ. Kapacita třídy bude s ohledem na zajištění bezpečnosti a zvýšených hygienických opatření a opatření  protiepidemiologických snížená.  Organizace je nastavena tak, aby se minimalizovalo setkávání většího počtu dětí, byly zajištěny oddělené prostory pro jednotlivé skupiny, případně uplatňováno operativní střídání skupin dětí. To platí pro pobyt v herně, jídelně, sociálních zařízeních, šatnách nebo při pobytu venku.

Aktivity dětí budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Žádáme tedy rodiče, aby zajistili dětem dostatek vhodného a označeného oblečení na pobyt venku s ohledem na aktuální počasí.

 

9. Omluvy z docházky797 970 309

Omluvy dětí z MŠ provádějte obvyklým způsobem jako před uzavřením školy
– telefonicky či SMS do 7:45 hod. na obvyklém telefonním čísle (797 970 309), případně můžete omluvu sdělit zaměstnanci školy při předání dítěte.

 

10. Komunikace v období do 30. 6. 2020

V případě dotazů, potřeby konzultace atd. preferujeme telefonický kontakt – 603 173 398Je možné využít mailových adres:

Případný osobní kontakt s pedagogem, vedením školy, hospodářkou školy je třeba předem telefonicky domluvit na konkrétní termín na obvyklých telefonních číslech.

V Praze, 18. 5. 2020

Bc. Jitka Krupičková
ředitelka školy

 

Pastelka

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Dovolujeme si upozornit rodiče všech dětí na doporučující materiál od MŠMT pod názvem Desatero pro rodiče dětí školního věku, který vypracovala skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe. Dozvíte se v něm přehled všech základních dovedností, které by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Materiál naleznete v příloze na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.

Pastelka