MŠ Magnitogorská

Zápis do MŠ

INFORMACE K PŘEDZÁPISU DO NAŠÍ MŠ

Vážení rodiče,
prostřednictvím odkazu máte možnost předzapsat v období od 6. 4. do 4. 5. 2020 Vaše dítě do naší školy v systému elektronického předzápisu. Do systému vstoupíte rozkliknutím odkazu zdeTím, že využijete předzápisu, napomůžete usnadnění a urychlení průběhu samotného zápisu.

INFORMACE K ŘÁDNÉMU ZÁPISU 2020/2021

Zápis pro školní rok 2020/2021 proběhne vzdálenou formou, tj. prostřednictvím doručení dokumentů bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

TERMÍN ŘÁDNÉHO ZÁPISU JE STANOVEN V OBDOBÍ OD 5. 5.  – 7. 5. 2020

Jak postupovat:

A) Vytiskněte si potřebné formuláře:

1) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání   

2) Evidenční list *

3) Přihláška ke stravování

4) Dohoda zákonných zástupců

5) Čestné prohlášení o očkování

6) Čestné prohlášení o údajích

* Potvrzení lékaře v Evidenčním listu pro účely zápisu v tuto chvíli nahrazují kopie očkovacího průkazu a Vaše čestné prohlášení o očkování dítěte. Není tedy zapotřebí návštěva pediatra!

Všechny potřebné formuláře je potřeba vytisknout, podepsat zákonnými zástupci.

 

 B) Pořiďte kopie těchto dokumentů (pomocí čitelného skenu nebo fotografie):

1) očkovacího průkazu dítěte

2) rodného listu dítěte

3) občanského průkazu zákonného zástupce

 

C) Podepsané vytištěné formuláře spolu s kopiemi dokumentů (bod A +B) doručte škole jedním z uvedených způsobů:

 • do datové schránky školy, ID datové schránky: 5rekxik
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu zastupkyne@msmagnitogorska.cz

případně

 • poštou na adresu: Magnitogorská 14/1430, 101 00 Praha 10
 • nebo vhozením do poštovní schránky školy ve vymezeném termínu:

  5. 5. 2020 a 6. 5. 2020 v čase 9.00 – 18.00 hod.,

  * 7. 5. 2020 v čase 9.00 – 13.00 hod.
  Upozorňujeme, že odeslání obyčejnou zásilkou představuje riziko časové prodlevy. Zvolíte-li tuto formu, doporučujeme, abyste ověřili, že škola dokumenty obdržela.

 • ve výjimečných případech lze doručit dokumenty osobním podáním, a to v termínu 5.5. – 7.5.2020, výhradně po domluvě na tel. č. 603 173 398

D) Správní řízení

Správní řízení bude zahájeno 5. 5. 2020. To znamená, že dokumenty, které škola obdrží před datem zahájení správního řízení budou považovány za doručené dnem zahájení správního řízení. Spolu s doručením dokumentů škola přiřadí jejich žadateli (tím je přihlašované dítě) registrační číslo. Registrační číslo Vám sdělíme elektronicky (na základě Vámi uvedených kontaktů), v ojedinělých případech Vás individuálně kontaktujeme.

 

E) Správní řízení probíhá na základě kritérií stanovených ředitelkou školy (uveřejněny na webových stránkách a vývěsce školy). Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách a vývěsce školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno do datové schránky nebo doporučeně poštou do 30 dnů od zahájení správního řízení.

ZÁPISOVÝ LIST – po oznámení o přijetí dítěte do MŠ zašlou zákonní zástupci vyplněný list do té MŠ, kam dítě nastoupí. Odevzdáním řádně vyplněného zápisového listu tak není třeba, aby zákonní zástupci podávali žádost o zpětvzetí do mateřských škol, kam bylo dítě taktéž přijato. Odeslání zápisového listu významným způsobem napomáhá urychlení procesu zápisu, konstruktivnímu řešení případných duplicit a podporuje komunikaci zúčastněných stran, která bude v letošním roce obzvlášť náročná.

Potřebné formuláře je též možné po předchozí telefonické dohodě vyzvednout v mateřské škole. V takovém případě volejte do kanceláře školy na telefonní číslo 603 173 398 ve všední dny v době od 9.00 do 13.00 hod.

 

Milí rodiče, prosíme Vás o pečlivou kontrolu úplnosti poskytovaných dokumentů a děkujeme Vám za pochopení, spolupráci a vstřícnost při realizaci náročného procesu v důsledku nestandardních podmínek. Těšíme se na Vás. Pro ty, kteří máte chuť, nabízíme možnost nahlédnout do života naší školy v prezentaci zde.

 

Přejeme klidné dny a pevné zdraví. Za kolektiv školy

Bc. Jitka Krupičková, ředitelka školy

a

Zuzana Hlásecká, DiS., zástupkyně ředitelky


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Praha 10