MŠ Magnitogorská

Prázdninový provoz léto 2021

INFORMACE O PRÁZDINOVÉM PROVOZU

Obecné informace k prázdninovému provozu pro mateřské školy zřizované městskou částí Praha 10 naleznete v tomto souboru.

Pastelka

INFORMACE PRO RODIČE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU MŠ MAGNITOGORSKÁ

1) ROZPIS – NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ zřízených MČ Praha 10

Období
1. – 2. 7. 2021 všechny MŠ v běžném provozu
5. – 9. 7. 2021 všechny MŠ zavřené
12. 7. – 23. 7. 2021 v náhradním provozu MŠ Dvouletky
MŠ Chmelová – pracoviště Podléšková
MŠ Magnitogorská
26. 7. – 6. 8. 2021 v náhradním provozu MŠ Nedvězská
MŠ Štěchovická – pracoviště Rembrandtova
MŠ Hřibská
9. 8. – 31. 8. 2021 všechny MŠ zavřené

Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021.

 

2) KRITÉRIA PRO ZAPSÁNÍ DÍTĚTE k prázdninovému provozu

K náhradnímu prázdninovému provozu je možné zapsat dítě, které je již zapsané do některé z MŠ zřizovaných MČ Praha 10.

 • Zákonný zástupce dítěte bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k umístění dítěte do MŠ) / nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
 • Děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ.
 • Zákonní zástupci dodrží lhůty stanovené pro odevzdání potřebných dokumentů škole
  a rovněž termín připsání platby školného a stravného na účet školy.

Počet dětí ve třídě MŠ bude stanoven s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento počet se může i po přijetí dětí do náhradní MŠ změnit/snížit. V tom případě škola přistoupí k losování zájemců o náhradní prázdninový provoz.

 

3) POSTUP PRO ZAPSÁNÍ DÍTĚTE Z JINÉ MŠ K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU DO MŠ MAGNITOGORSKÁ                                   

A) Nejpozději do 20. 5. 2021 sdělí zákonný zástupce dítěte ve své kmenové MŠ záměr využít náhradní prázdninový provoz – formou stanovenou kmenovou školou. Současně v kmenové škole nahlásí, do které školy a v jakém termínu – s uvedením konkrétních dat – bude dítě k náhradnímu provozu přihlašovat.

B) 25. 5., nejpozději 26. 5. 2021 je nutné odevzdat vybrané náhradní škole vyplněné dokumenty (naleznete na webových stránkách vybrané školy, formuláře pro MŠ Magnitogorská se nachází níže v tomto textu). Způsob odevzdání:

 1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka) – ID datové schránky 5rekxik
 2. elektronicky na e-mail z.giglova@msmagnitogorska.cz

– žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

 1. poštou s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce
 2. osobním podáním v MŠ s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech
 3. vhozením do poštovní schránky školy

 

Na telefonním čísle 603 173 398 (kancelář ředitelky školy) je možné domluvit se (telefonicky, nikoli sms)

 • na vyzvednutí potřebných formulářů k zápisu k náhradnímu prázdninovému provozu
 • na odevzdání dokumentů (viz. bod B – data pro odevzdání dokumentů)

C) Škola prostřednictvím e-mailu uvedeného v Žádosti oznámí zákonným zástupcům přidělené registrační číslo, pod kterým bude dítě evidováno a výši úhrady za stravné a školné.

D) Registrační číslo bude zároveň variabilním symbolem pro platbu stravného a školného. Nejpozdější termín pro připsání platby na účet školy je 4. 6. 2021 do 12:00 hod.

E) Nejpozději do 15. 6. 2021 budou na webových stránkách a vývěsce školy (skleněné dveře vestibulu ) uvedeny seznamy přijatých dětí (pod registračním číslem). Kmenová MŠ bude o přijetí dětí rovněž informována.

Mgr. Jitka Krupičková
ředitelka školy

PastelkaFORMULÁŘE PRO PŘIHLÁŠENÍ K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU DO MŠ MAGNITOGORSKÁ