MŠ Magnitogorská

Zápis do MŠ

INFORMACE KE DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro naši školu naleznete zde.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9.4.2019 (úterý) a 10.4.2019 (středa)

 • vždy v čase 17.00 – 18.30 hod
 • v 17.30 hod. informace ředitelky
 • při dnech otevřených dveří je umožněna prohlídka školy
 • možnost vyzvednutí formulářů potřebných k zápisu do MŠ
 • dítě nemusí být přítomno

 

ZÁPIS DO MŠ PRAHA 10, MAGNITOGORSKÁ 14/1430

PŘIHLÁŠKY K ZÁPISU DO MŠ

 

ZÁPIS – PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH A POTVRZENÝCH TISKOPISŮ

 • zápisem se rozumí příjem vyplněných formulářů
 • datum zápisu: 6. 5. 2018 v době 13.00 – 18.00 hod.
 • POŘADÍ, VE KTERÉM SE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI S DÍTĚTEM K ZÁPISU DOSTAVÍ, NEMÁ VLIV NA PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ.
 • rodič (zákonný zástupce dítěte) předloží u zápisu občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte (§ 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
 • cizinci přijdou se svým překladatelem, předloží povolení k pobytu a předají fotokopie rodného listu dítěte a fotokopie povolení k pobytu

1) Žádost o přijetí dítěte

2) Evidenční list dítěte – potvrzený lékařem

3) Přihlášku ke stravování

4) Dohodu zákonných zástupců o zastupování.

 

NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP

 • v týdnu od 13.5. do 17.5.2019 zveřejní škola seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) na vývěsce a webových stránkách školy
 • 20.-21.5. 2019 vyzvednou zákonní zástupci v MŠ osobně Rozhodnutí o přijetí dítěte
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno poštou nebo datovou schránkou v případě, že ji rodiče uvedou.

 

POSTUP V PŘÍPADĚ, ŽE BYLO DÍTĚ PŘIJATO NA VÍCE MŠ ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10

 • zákonný zástupce dítěte se dostaví ve dnech 20.-21.5. 2019 pro převzetí Rozhodnutí o přijetí do té MŠ, která dítě přijala a kterou zákonní zástupci pro vzdělávání svého dítěte preferují; v této MŠ též vyplní a podepíší formulář („Zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) oznamující úmysl zákonných zástupců vzdělávat dítě v této MŠ.
 • vyplněním tohoto „Zápisového listu“ odpadá zákonným zástupcům kontaktování ostatních MŠ, do kterých podávali Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání; zároveň tak uvolní místo nepřijatým uchazečům v těchto MŠ

 

SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ
Schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční v měsíci červnu, termín bude upřesněn na konci měsíce května. Sledujte, prosím, webové stránky školy.